Ana Sayfa Ulaşım İletişim SWF Ürün Kataloğu

 

VİSAN VİNÇ
   ÜRÜN İNDEKSİ
Yeni Sayfa 1
    ÇIFT KIRIS KÖPRÜLÜ VINÇLER /

ÇIFT KIRIS KÖPRÜLÜ VINÇLER /

PDF Dosyasyndaki teknik bilgileri görmek için tyklayyn. 

NOVA Çift kiri? köprülü sistemleri

 

Kompakt Formattaki en iyi fikirler : NOVA Elektrikli Halatly Vinçler

 
Uzmanlar arasynda , NOVA Elektrikli Halatly Vinçler , standart olarak sunulan birçok ekstralary ve çarpycy dizaynyyla mükemmel bir üne sahiptir.NOVA vinçleri , geni? yelpazeli yenilikçi SWF özelliklerinin yany syra , halat tamburu ve yük halaty arasyndaki mükemmel oran , minimum yük salynymy ve minimum yakla?ma mesafeleri gibi özellikler sunmaktadyr. A?ynmayy minimuma indiren yüksek kaliteli materyal teknolojisinin kullanymy , ekipmanlaryn servis zamanyny uzatma garantisi sa?lamaktadyr.SWF tarafyndan üretilen NOVA Elektrikli vinçlerinin sizin için neler yapabilece?ini mutlaka görün.E?er maksimum esneklik aryyorsanyz NOVA sizin için kesin çözümdür.

 
Herhangi bir yere bir vinç sistemi kurmak istedi?inizde , öncelikle NOVA’nyn özelliklerini inceleyin. Teknolojimiz standartlary yaratmaktadyr. NOVA çözümleri , dü?ük tavan mesafeleri ve kysa yana?ma mesafeleri isteyen kullanycylaryn yo?un ilgisini çekmektedir. NOVA ürünleri bütün bunlaryn yanynda geni? bir geli?mi? teknik özellik yelpazesine sahiptir. Örne?in , yükler minimum yatay kanca ilerleme mesafesiyle kaldyrylabilir ve yükler MicroMove frekans kontrollü vinç yürüme sistemi sayesinde görsel olarak salynymsyz ve dikkatli bir ?ekilde ta?ynabilir ve istiflenebilir. NOVA ürünleri bakym zamanlary dü?ünülerek dizayn edilmi?tir.Bu sayede bütün montaj ve demontajlar kolaylykla yapylabilmektedir.

 

¨      Yeni NOVA dizayny en a?yr çaly?ma ?artlarynda dahi en optimum motor so?utma imkany sunmaktadyr.

¨      Motor ve redüktörlere kolaylykla ula?ylabilmektedir.

¨      Frenler kaldyrma sisteminin servis zamanyna uygun ?ekilde dizayn edilmi?tir. ( FEM normlaryna göre SWP-Güvenli çaly?ma periyodu )

¨      Kaldyrma redüktörü içerisindeki profil kaydyrmaly di?liler güvenli kaldyrma imkany sunmaktadyr.

¨      Redüktör kutusu üzerindeki Pano içerisinde  4 kademeli di?li limit siviç bulunmaktadyr ve kolaylykla eri?ilebilir durumdadyr.Bu ayryca faz çaky?masy durumunda dahi vincin zarar görmemesini sa?layacak bir koruma sistemini içermektedir.

¨       NOVA vinçleri tamamyyla modüler bir dizayna sahiptir.

¨      NOVA vinçlerinin ölçüleri ve performansy , yeni standartlary do?urmaktadyr.

¨      NOVA vinçleri yüksek evsafly malzemelerden yapylmy? güvenilir ürünlerdir.


 

100.000 kg KAPASYTEYE KADAR ELEKTRYKLY HALATLI VYNÇLER

 

Geni? bir uygulama yelpazesini kapsayan ba?ly ba?yna bir ürün portföyü.

 

NOVa elektrikli halatly vinçleri çe?itli dizayn ve her türlü uygulama çe?itlerini kapsayan bir yelpazeye sahiptir. Standart olarak sunulan ekstra özelliklerden ayry olarak , spesifik her türlü ihtiyaçlarynyzy kar?ylamak adyna sizlere NOVA vinçlerinin bu isteklerinize uygun olarak adapte edilebilme opsiyonu sunmaktayyz. Ek yardymcy ve dizayn özellikleri için , lütfen ülkenizdeki SWF yetkili bayisine dany?ynyz.

 

Standart Ekipmanlar :

 

  • 56 Kw güç kapasiteye 6/1 hyz oranly çift hyzly veya inverter kontrollü kaldyrma motorlary
  • Motor günlük çaly?ma yüzdesi % 60 ED
  • Bütün kaldyrma motorlarynda termistör uygulamasy
  • 4 kademeli limit siviç.
  • Mekanik a?yry yük sivici
  • Araba yürüyü?lerinde frekans inverter kontrol sistemleriyle yumu?ak ve düzgün duru? ve kalky? imkany
  • Bütün motor izolasyon synyflary “F”
  • Tek kiri?li arabalarda raydan çykmayy engelleyici özel güvenlik sistemi
  • Emniyet mandally yük kancasy